Otevřené semináře pro učitele – JARO 2023

NABÍZÍME NĚKOLIK OTEVŘENÝCH SEMINÁŘŮ PRO UČITELE, ALE I PRO VEDENÍ ŠKOL.

OPTIMÁLNÍ KOMUNIKACE MEZI ŠKOLOU A RODINOU

Seminář se koná 20.4.2023 a 8.6.2023 v Praze od 9:00 do 14:30, Ulice Klimentská 50

Cena semináře je 1950,-Kč

 

Nabízíme seminář, který propojuje a řeší hned několik důležitých oblastí problematiky vztahů a komunikace mezi učiteli a rodiči.

Ukazujeme trochu jiný pohled nejen na oblast tradiční spolupráce mezi rodinou a školou, ale také na nové požadavky a očekávání, které ze strany rodičů v současnosti v dané oblasti vznikají.

Seminář tak obsahuje dvě základní roviny – krizová a náročná komunikace, která vzniká při řešení problémů, krizí, náročných situací ve škole. Současně také schopnost, jak je zvládat. To dnes patří k nezbytným dovednostem současného učitele. Druhá rovina je naopak růstová a rozvojová oblast komunikace a spolupráce, která je nezbytná nejen pro úspěch žáka, ale i pro pohodu učitele a rozvoj školy.

Ukážeme a popíšeme i další, nové faktory, které do procesů vstupují a aktivně je ovlivňují. Zde vycházíme z mnoha výzkumů, ale především z našich měření a šetření přímo na školách. Jejich výsledky nám v období po covidu ukazují významné změny v potřebách a očekáváních rodičů od škol a od učitelů. Samozřejmě se zaměříme na praktické a osvědčené kroky a postupy, jak vše úspěšně a profesionálně zvládnout.

 

Co dalšího na semináři můžete očekávat?

 • Jak nastavit optimální spolupráci – co funguje a co se vyplácí, a co naopak generuje problémy a nedorozumění.
 • Růstová a rozvojová komunikace a spolupráce jako významný marketingový nástroj.
 • Popíšeme a definujeme roli a úkoly školy, zřizovatele i rodičů, jak vymezit kompetence a jak určit optimální nastavení.
 • Typologie rodičů pro snazší nastavení komunikačních systémů – odlišnosti v jejich přístupu, požadavcích, reálných možnostech a očekáváních. Odlišnosti ve formách komunikace ze strany školy.
 • Konfliktní situace, konfliktní rodiče a správné a užitečné formy práce s nimi. Předcházení problémům i ochranné systémy školy.
 • Nebudou chybět slíbené konkrétní situace, kazuistiky a případové studie.
 • Jaká specifika se objevují v dnešní postcovidové době, tedy s jakými novinkami se můžeme setkat.
 • Věnovat se budeme i dobré přípravě na jednání, tedy opět konkrétní kroky a postupy, které je dobré předem zajistit.

Seminář je akreditován v rámci DVPP.

V případě zájmu zašlete svoji objednávku na adresu: hubatka@hubatkaconsulting.cz ; hubatkova@hubatkaconsulting.cz


 

TŘÍDNÍ UČITEL JAKO LÍDR

seminář se koná 9.3.2023 v Praze od 9:00 do 16:30

Cena semináře je 1950,-Kč

 

Třídní učitel jako lídr svojí třídy, ale také jako hybatel změn ve škole, jako klíčová osoba významně ovlivňující nejen výkony žáků, ale i klimata a kulturu třídy a následně celé školy.

Nabízíme trochu jiný, ale hodně užitečný pohled na role, funkce a povinnosti třídního učitele. Náš nejúspěšnější a v současnosti nejžádanější seminář pro učitelské týmy.

Ukážeme vám, jak efektivně přes TU vést třídní kolektivy, zavádět požadované změny v klimatu třídy, zkvalitňovat výuku a v neposlední řadě vést i kvalitní a užitečnou komunikaci a spolupráci s rodiči.

Současná praxe ukazuje, že se významně mění některé nároky na třídní učitele a jde o stále více komplexní a psychologicky podmíněnou roli. To samozřejmě přináší vyšší nároky a zátěž na samotné třídní učitele. Jak to efektivně zvládat vás naučíme na našich seminářích.

Co si odnesete, jaká témata obsahuje

 • Rozbor konkrétních rolí a funkcí třídního učitele jako hybatele změn nejen ve třídních kolektivech, ale v celkovém klimatu a obrazu školy + nejnovější výzkumy a šetření, které vnáší nové informace a pohledy na třídního učitele a jeho práci.
 • Způsob a metody, jak využít třídních učitelů k realizaci koncepčních změn.
 • Pohled na třídního učitele jako spojovacího článku mezi školou a rodinou.
 • Způsob, jak trochu jinak, přesto efektivně vést a rozvíjet kolektiv TU a využívat jej i v marketinku a PR školy.
 • Konkrétní nástroje, které jsou užitečné, ba nezbytné pro práci třídního učitele – od systémových jako je práce v třídnických hodinách po specifické, které naopak řeší konkrétní situace nebo problémy, ale TU s nimi musí umět efektivně pracovat.
 • Kazuistiky a případové studie z praxe, které ukazují, že nejde o nahodilosti, ale systémové, a hlavně koordinované postupy, které se dnešním školám vyplácejí.
 • Nejčastější úskalí, problémy a neúspěchy v praxi a jak jim úspěšně předcházet, případně jak je řešit.
 • Vliv TU na optimální komunikaci a spolupráci s rodiči.
 • TU jako hlavní faktor v opravdu účinné prevenci negativních jevů ve třídě a škole.
 • Příklady z praxe, úspěšná řešení z českých i zahraničních škol.

 

Rozsah, cena, další údaje

Seminář je akreditován v rámci DVPP.

V případě zájmu zašlete svoji objednávku na adresu: hubatka@hubatkaconsulting.cz


 

 

ÚSPĚŠNÝ ŽÁK – SPOKOJENÝ RODIČ – POŽADAVKY NA ŠKOLU V KONTEXTU DOBY

seminář se koná 13.4.2023 v Praze od 9:00 do 16:30

Cena semináře je 1950,-Kč

 

Priority a požadavky rodičů směrem ke škole se v posledním období výrazně změnily. Máme konkrétními měřeními a šetřeními přímo na školách získané poznatky, jak v postcovidovém období došlo k významným posunům v potřebách i očekáváních rodičů směrem ke školám. Samozřejmě se liší jednotlivé stupně škol i ročníky, ale přesto existují napříč vzdělávacím systémem shodné znaky.

Seminář si klade za cíl seznámit učitele s těmito shodnými znaky a principy, ale především nabídnout konkrétní řešení a nástroje, jak je efektivně zapojit nejen do výuky, ale do celého výchovně-vzdělávacího procesu. Cílíme na přesné nástroje, postupy, a především na jejich implementaci do školy.

Portfolio konkrétních oblastí a principů, které jsou zahrnuty a souvisí s daným tématem.

 • Rozvoj nadaní talentů a potenciálu žáků
 • Klíčové oblasti rozvoje žáka v kontextu věku
 • Osobnostní rozvoj – a proč s ním pracovat i ve škole
 • Klimata, vztahy, sociální kompetence žáka
 • Emoční inteligence a úspěch žáka
 • Sledování pokroků a rozvoje žáka nejen u školní úspěšnosti
 • Problematika návyků a přístupu žáka k povinnostem, zodpovědnosti a dalším
 • Fyzická, ale především mentální odolnost žáka na stres, diskomfort a neúspěch
 • Problematika zdravé sebedůvěry

 

Seminář, který se už ve svém základu opírá o odborníky naměřené výsledky a celou sérii nejrůznějších šetření, výzkumů i příkladů dobré praxe z našich končin i ze světa. Současně si klade za cíl sladit požadavky a potřeby žáků, jejich rodičů s reálnými možnostmi školy. Tato někdy zdánlivě snadná a shodná očekávání se v praxi ne vždy setkávají s úspěšnou realizací. Jindy se liší názory na priority nebo způsoby realizace. Tím vznikají problémy, nespokojenost, frustrace na jedné, nebo i druhé straně.

Seminář je akreditován v rámci DVPP.

V případě zájmu zašlete svoji objednávku na adresu: hubatka@hubatkaconsulting.cz ; hubatkova@hubatkaconsulting.cz

Otevřené semináře pro učitele – JARO 2023
Přesunout se na začátek