Semináře pro učitele a vedení škol

Ve všech našich seminářích klademe velký důraz na několik aspektů, které jsou pro nás zásadní a které považujeme za natolik nezbytné, že v žádném z témat nebude chybět:

 • Maximální propojení s praxí – vycházíme nikoliv z pouhé teorie, ale ze skutečné praxe, tedy veškeré informace jsou vyzkoušeny a realizovány v každodenní realitě
 • Užitečnost – vždy pečlivý optimální výběr funkčních a skutečně užitečných nástrojů. Vysoká efektivita a zaměření na řešení, nástroje a strategie s nejlepšími výsledky a nejvýznamnějšími dopady do praxe
 • Individualizace – vysoce individuální přístup. Žádná „konfekční řešení“, ale vystižení různých aspektů a specifik škol nebo účastníků. Respekt k individuálním rozdílům a osobním zkušenostem, potenciálu nebo hodnotám jednotlivce

 

Rozvoj manažerských dovedností pro ředitele škol
Optimální komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou
Třídní učitel jako lídr
Identifikace, podpora a rozvoj nadání ve školách
Marketing a PR moderní školy
Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole
Mentoring pro učitelské týmy 2
Mentoring pro učitelské týmy 3
Mentoring – zpětná vazba a motivační rozhovor
Mentoring pro učitelské týmy 1
Úspěšný žák – spokojený rodič – požadavky na školu v kontextu doby
Tvorba a užití MM ve škole
Leadership nové generace
Jak (u)řídit sborovnu
Základy formativního hodnocení pro školy
Mentoring pro učitelské týmy 4
Age management pro oblast školství
Ředitelský trojboj
Kurz přežití – aneb jak předcházet riziku vyhoření a lépe zvládat svoji práci
Vybrané nástroje kritického a informativního myšlení
Uvědomělý učitel – Rozvoj pracovního potenciálu a profesních kompetencí učitele

 

AKREDITOVANÉ

Jak (u)řídit sborovnu

Veškerých výsledků a cílů se ve škole dosahuje přes lidský potenciál, proto je systematické a správné vedení lidí a týmů – leadership – klíčovým a zásadním faktorem kvalitního managementu školy. Ti nejlepší ředitelé jsou nejen dobrými lídry, ale současně tuto dovednost systematicky pěstují u sebe i u svých spolupracovníků. Naše nabídka je zaměřena na současné trendy v leadershipu s přihlédnutím na školská specifika a možnosti.

Seminář se zabývá rovněž náročnými a problémovými situacemi spojenými s vedením lidí. Ne vždy vše jde hladce a krizové situace se pak stávají prubířskými kameny dobrého lídra. Dobrá příprava a strategie na řešení takových situací jsou pak dvojnásob třeba.

I zde nebudou chybět příklady, situace a řešení z praxe.

 

Optimální komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou

Jde o jednu z klíčových oblastí, která nesmí zůstat nezvládnuta nebo podceňována. Naopak, patří k jednomu ze tří pilířů současné moderní a úspěšné školy. Dělíme na dvě části:

 • Pozitivní komunikace, tvorba vzájemného respektu, podpora spolupráce, proaktivní vedení směrem k dlouhodobé důvěře a spolupráci s rodiči.
 • Příprava na náročné situace, zvládání emočně zatížené komunikace, předcházení a zvládání případných konfliktů a náročných situací včetně základů profesionálního vyjednávání a iniciativního řešení.

Vše doplněno konkrétními příklady a modelovými situacemi z praxe, ve kterých si účastník vyzkouší optimální řešení

 

Třídní učitel jako lídr

Seminář zaměřený někdy na nedoceněné, ale současně nejdůležitější aktéry v našich školách – třídní učitele. Jeden z nejčastějších a nejžádanějších seminářů pro třídní učitele, ale i pro celé učitelské týmy a sborovny. Třídní učitel je hybatel změn nejen na úrovní výuky, ale i tvorby a nastavení klimatu ve školách.

Celý seminář má tři hlavní vzájemně provázené části, kde podrobně rozebereme všechny aspekty třídního učitele.

 • Zákonitosti, principy a důležité výzkumy z dané oblasti. Zkrátka úvod o všem, co je důležité vědět a znát, abychom lépe uchopili nezastupitelnou roli třídního učitele, ale současně, aby vše bylo v systému a mělo funkční „štábní kulturu“.
 • Klíčové oblasti vlivu a role třídního učitele, jak se v nich orientovat a optimálně fungovat. Současně seznámíme s léty ověřenými klíčovými strategiemi pro každého třídního učitele.
 • Nástroje třídního učitele, konkrétní nástroje, které můžeme využívat a současně popis, jak s nimi optimálně pracovat. Jak vše dobře nastavit, aby byly v systému a byly optimálně funkční.
 • Nebudou chybět příklady ze života třídního učitele, kazuistiky, na kterých si účastníci vyzkouší aplikaci nových informací do vlastní praxe.

 

Rozvoj manažerských dovedností pro ředitele škol

Seminář zaměřený na kompetence ředitele jako manažera a lídra. Vedení školy v kontextu požadavků a nároků dnešní doby. Koncentrovaná forma nejdůležitějších aspektů úspěšného vedení školy

 • Systémové nástroje a procesní řízení
 • Vedení a leadership týmů
 • Klíčové oblasti řízení a jejich koordinace
 • Poziční analýza školy a koncepční změny
 • Řízení změn a riskmanagement
 • Marketing a PR školy

 

Identifikace, podpora a rozvoj nadání ne školách

Pokud školy mají skutečně naplňovat své náročné poslání, nesmí chybět ani tento aspekt: Identifikace a podpora nadání a talentu jejich žáků –  a to bez ohledu na výši jejich nadání. Jinými slovy – podpora a rozvoj všech žáků nejen s vysokým nadáním, ale i žáků bystrých nebo šikovných a v neposlední řadě i žáků s dvojí výjimečností, nebo užším zaměřením.

Vybraná témata a okruhy ze semináře:

 • Rozdíly, výhody a nevýhody mezi inkluzivním a výběrovým modelem podpory na školách
 • Systémová podpora v běžné škole/ třídě – vnitřní a systémová diferenciace
 • Legislativní, organizační možnosti podpory nadaných včetně výhod i možných rizik – kazuistiky
 • Problematika nadaných a podporujícího klimatu ve třídě nebo kolektivu
 • Nadaní a osobnostní rozvoj – optimální morálně–volní a charakterové vlastnosti pro další rozvoj a úspěšnost
 • Talenty a silné stránky jednotlivce
 • EQ a rozvoj nadaných žáků …

 

Ředitelský trojboj

Aneb TOP GUN pro ředitele

Speciální nabídka, kterou jsme vytvořili pro vás na základě zkušeností, požadavků a potřeb škol v tomto období.

Ukazuje se, že ti nejúspěšnější ředitelé nejenže mají svoji vlastní správnou koncepci a vizi, ale také ji umí úspěšně uvést do praxe. Současně tito úspěšní ředitelé svoji školu neustále vylepšují, a to i v dobách, kdy se jejich školám nedaří, stejně tak i když se stále dobře daří. Zvládají oboje. Neustále vytrvale sbírají informace, nápady a příklady úspěšné praxe, které neustále poměřují se svými záměry a případně, když jim novinky vyhovují, tak si je „ohnou“ a zapracují do své koncepce – neustále tak vylepšují, ale jen tím, co je pro ně opravdu užitečné a přínosné.

Zaměřujeme se primárně na to „JAK“ to udělat, tedy na osvědčené, ověřené a funkční strategie, nikoliv pouze na to, „CO“ by mělo být, nebo co tam chybí.

 • 3 Celé dny intenzivní práce a tréninku na sobě i na svých ředitelských kompetencích
 • 3 Samostatné semináře se zaměřením na klíčové oblasti, efektivní nástroje a konkrétní dovednosti
 • 3 Rozdílné přístupy, které zvyšují intenzitu i účinnost získaných informací

 

 

Nabídka individuálních seminářů pro lídry

Speciální nabídka pro ředitele škol

Naše nabídka je zaměřená na vysoce individuální a přesně cílený rozvoj kompetencí v oblasti managementu, leadershipu, celkového vedení a rozvoje vaší školy.

Nabízíme individuální semináře, školení a výcvik včetně supervize přímo ve vaší škole.

Balíček obsahuje moduly jen pro vedení školy, ale i moduly pro vybrané skupiny rozšířeného vedení, případně následně celé sborovny.

Realizace bude probíhat plánovitě od vedení školy. Postupným přidáváním vybraných osob se budou cíleně rozšiřovat kompetence širšího vedení nebo osob, které jsou na odpovídajících pozicích a potřebují získat konkrétní kompetence pro další rozvoj školy. Vytvoříme a vyškolíme střední management ve škole na který budete moci delegovat další úkoly a cíle.

Bližší informace a schémata obsahu pošleme na vyžádání do e-mailu

 

Základy formativního hodnocení pro školy

Na formativní hodnocení se můžeme dívat jako na jinou formu hodnocení žáka a jeho posunu, nebo jako na důležitý nástroj významných změn ve vaší škole.

My přistupujeme k formativnímu hodnocení nikoliv jen jako k jiné formě hodnocení žáka, ale jako ke komplexnímu nástroji, který významným způsobem zasahuje do více oblastí rozvoje žáka, ale i do dalších změn ve školách. Proto je důležité nejen správné pochopení skutečně reálných možností, ale i správná příprava a následná implementace.

Formativní hodnocení samo o sobě není cíl, ale NÁSTROJ na významné posuny žáka ve tří klíčových oblastech.

Marketing a PR moderní školy

Moderní školský marketing ve světle současných trendů a podmínek. Problematika klientského přístupu a očekávání rodičů. Prezentace školy a jejích výsledků na veřejnosti. Zásady Public Relation ve školství. Jak správně psát tiskové správy a komunikovat s medii. Součástí jsou i formy spolupráce rodina – škola.

 

Nabízíme nový a odlišný pohled na marketing a Public Relation školy. Se změnou vnějších společenských podmínek se výrazně mění nároky na moderní PR školy i na komunikaci a spolupráci jednak s rodiči, ale i se zřizovatelem, případně širší veřejností. V mnoha případech dnes vidíme, že často o úspěšnosti školy nerozhoduje jen to, jak „umí učit“, ale stále více i to, jak se umí prezentovat na veřejnosti. Jak umí nebo neumí komunikovat s rodiči a jak je efektivně zapojit do rozvoje školy.

 

 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole

Budování klimatu na úrovni žák – žák, učitel – žák a rodina – škola, ale také učitel – učitel, to vše má společného jmenovatele. Tvorba celkového pozitivního, podporujícího a růstového klima ve škole patří mezi priority a nezbytnosti kvalitní školy. Ukážeme a popíšeme zákonitosti, principy a nástroje, jak jej vybudovat a udržet. Konkrétní návody, aktivity a příklady z praxe ukazují optimální cestu pro každou školu.

Náš seminář se skládá z několika vrstev, které na sebe navazují a vzájemně ze sebe vychází, a ovlivňují se. Postupným pronikáním do složitého problému odhalujeme zákonitosti a současně nastavujeme funkční nástroje a pravidla pro prevenci a zvládnutí kritických situací.

 • Současná situace ve školství, společnosti a rodině – výchozí podmínky.
 • Zákonitosti a principy, které hrají roli a je nezbytné s nimi počítat a pracovat.
 • Hranice a pravidla – jejich funkce, nastavení, sdílení a někdy i vynucení ve školském systému.
 • Prevence – vytvoření kritických indikátorů, které signalizují první symptomy problémů nebo náročných situací.
 • Vytvoření struktury a systému pro řešení vzniklých situací ihned v prvopočátku vzniku – systémy, zodpovědné osoby, způsoby komunikace … + případové studie z praxe.
 • Aktivní tvorba vhodného klimatu v každé třídě a celé škole – kultura školy, kde vše výše uvedené bude fungovat.
 • Systém, role třídních učitelů, jednotnost realizace a pravidel…
 • Proaktivní tvorba respektu a důvěry jako nezbytných ukazatelů pro pozitivní růstové klima.
 • Péče, údržba a udržitelnost systému a klimatu ve škole. Zapojení žáků/studentů, zapojení rodiny.

 

MENTORING

Máme akreditované semináře zaměřené na mentoring v rozsahu 8-80 hodin / seminář

Díky tomuto rozsahu můžeme plně pokrýt rozsah potřeb školy nebo klienta. Můžeme zaměřit a jít v hlavních oblastech do hloubky dle potřeb nebo specifických požadavků. Současně používáme kombinaci  profesionálních testů a nástrojů, které umožní velmi přesné a cílené použití mentoringu.

Součástí je i seminář Mentoring – motivační rozhovor a zpětná vazba (8). Ten je naopak více zaměřen na jednu konkrétní oblast, a to poskytování zpětné vazby a motivačního pohovoru. Jeho součástí je i významná část zaměřená na praktický nácvik této dovednosti.

Vždy je potřeba předem projednat a dohodnout cíle, zaměření, ale i očekávání, abychom mohli co nejlépe připravit obsah a složení semináře.

 

 

Tvorba a užití MM ve škole

Obsah školení není pouhou kopií dostupných knih o myšlenkových mapách, ale je výsledkem dlouholeté praxe a hlavně bohatých zkušeností z vlastního každodenního využívání i z praxe našich klientů. Nabízíme a školíme obsah, který nejen nikde nevyčtete, ale hlavně je doložen konkrétními ukázkami z praxe. Své školení dokládáme vlastními výzkumy a úspěšnými příklady z každodenního používání ve výuce i v řídící práci. Poukazujeme i na úskalí a chyby, která mohou uživatele potkat.

Zde je několik vybraných a nejžádanějších témat z obsahu semináře:

 • Schopnost správně číst a tvořit MM (myšlenkové mapy)
 • Ukážeme vám, jak fungují zákonitosti a principy myšlení a jak je využít ve svůj prospěch
 • Jak využít ve výuce
 • Jak využít v práci učitele, třídního učitele nebo metodika atp.
 • Naučíme vás, jak využít MM v brainstormingu
 • Naučíme vás, jak využít MM v obtížném rozhodování
 • Naučíme vás, jak kreativně prezentovat informace, provádět reporty
 • Ukážeme vám, jak si lépe a účelněji organizovat myšlenky
 • Naučíme, jak optimalizovat své poznámky, zápisy z jednání i odborných materiálů

 

Leadership nové generace

Integrální vedení a rozvoj sebe i týmů

Seznámení s trochu jiným pohledem na efektivní vedení učitelských týmů. Ukážeme, jak optimálně řídit, vést, podporovat svůj tým, ale i jak správně delegovat a přenášet spoluodpovědnost na podřízené.

Nejkomplexnější a úplný soubor nástrojů pro ředitele školy, který chce uplatňovat svůj přímý vliv na směrování a rozvoj školy. Efektivně vede svůj tým, zvládá manažerské nástroje v souladu se svým potenciálem a osobním nastavením, talenty a hodnotami. Díky tomu mu integrální vedení poskytne možnost vytvořit si svůj, na míru nastavený systém rozvoje i svých vůdčích schopností.

 

Kurz přežití – aneb jak předcházet riziku vyhoření a lépe zvládat svoji práci

…aneb jak přežít v první linii je speciální seminář zaměřený na nejnáročnější aspekty „učitelování“ a nabízí užitečnou pomoc a návody, jak vše úspěšně zvládnout.

Jak úspěšně dělat své povolání a nevyhořet, jak být v souladu se svými hodnotami, vnitřním nastavením a udržet si rovnováhu mezi prací a rodinným i osobním životem. Nabízíme nástroje, jak včas identifikovat vznikající problém a současně i několik konkrétních nástrojů pro jejich zvládnutí nebo alespoň eliminaci nejnáročnějších dopadů na nás.

 

 

Uvědomělý učitel – rozvoj pracovního potenciálu a profesních kompetencí učitele

V posledním období se významněji změnily nároky a požadavky na učitelskou profesi. Samozřejmě se liší podle stupně nebo typu školy, ale přesto jsou v mnohém shodné pro všechny učitele a pedagogické pracovníky.

Současně jsou na učitele kladeny nové požadavky a očekávání, která souvisí s jejich kvalitním výkonem jejich profese. Zde se zaměříme na tyto změny, které to jsou, a především jak a čím je konkrétně rozvíjet.

 

Vybrané nástroje a metody kritického a informativního myšlení

Seminář zaměřený na několik vybraných, ale důležitých a klíčových principů, metod i nástrojů kritického myšlení (vždy vybrané pro danou věkovou skupinu podle stupně školy). Cílem bude nejen popis, ale především implementace a použití ve výuce a ve škole.

 

 

NEAKREDITOVANÉ, SPECIÁLNÍ A ÚZCE ZAMĚŘENÉ SEMINÁŘE, WEBINÁŘE A TÉMATA

 

Manipulace, konfliktní lidé a aktivní obrana proti nim

Náročné téma zabývající se odvrácenou stranou mezilidských vztahů v týmech a kolektivech. Popíšeme a zmapujeme i takové oblasti jako je gaslighting, bossing, ale i nejčastější postupy a strategie manipulátorů a tzv. „! toxických osob“, jak je včas identifikovat a účinně se jim bránit.

Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách trochu jinak

Škola, školské prostředí a procesy v ní neustále generují dynamiku vztahů, ze kterých vznikají situace podobající se šikaně nebo vytvářející napětí, ze kterého šikana, ale i další negativní jevy mohou vzniknout. To ovšem ještě neznamená, že ve škole již šikana je nebo že z toho vznikne. Ale očekávat, že se nic nestane a že výše popsané situace nebudou nastávat je stejně naivní jako očekávat, že na moři nebudou vznikat vlny. Můžeme však ve školách vytvořit podmínky, aby takovéto situace neměly negativní dopady. Můžeme se na takovéto „vlny“ připravit. Můžeme nastavit pravidla a procesy tak, abychom vždy včas kritický bod odhalili předem, anebo v tom horším případě na počátku, kdy se dá vše vyřešit ještě relativně rychle a snadno.

Kmenové vůdcovství – Tribal Leadership

Velmi speciální, ale pro vedoucí pracovníky užitečný seminář zaměřený na vztahy a motivaci týmů.

Kvalita vztahů a chování jednotlivců uvnitř skupiny určuje nejen celkovou kulturu vaší firmy, ale určuje i celkové klima v této skupině. Zda takové klima bude podporující, růstové a pozitivní, nebo bude naopak konkurenční či přímo vzájemně nepřátelské a ohrožující.

Toto vše následně určuje celkovou efektivitu práce, míru angažovanosti a motivace jednotlivce, míru jeho spokojenosti i celkový výkon. Můžete tímto způsobem ovlivnit řadu faktorů ve firmě i v jejím výkonu, včetně celkové image, důvěryhodnosti i konkurenceschopnosti.

Tvorba Důvěry a Respektu

Vybraný a úzce specializovaný seminář zaměřený jen na tyto dva klíčové aspekty. V tomto semináři jdeme podstatně více do hloubky, jak aktivně tvořit, budovat a současně úspěšně udržovat oba nezbytné aspekty v týmu a celkové kultuře. Rozebíráme podrobně nejen jejich součásti, ale především konkrétní strategie rozvoje.

Hospitace, kontrolní a evaluační činnost ředitele

Úzce specializovaný seminář zaměřený na jednu z oblastí řízení školy – na kontrolní a hospitační činnost ředitele. Je zaměřený spíše na jiné, nové a manažersky výhodnější systémy a formy kontrolní a evaluační činnosti. Tedy kromě klasické hospitace pracuje i s novými formami, způsoby delegování, ale i formami komunikace s pracovníky. Nechybí poskytování zpětné vazby, a to včetně té pozitivní. Také se zabývá efektivním delegováním a spoluodpovědností pracovníků a bohužel také i tím, jak zvládnout dlouhodobě nezodpovědné a nespolehlivé zaměstnance.

Semináře pro učitele a vedení škol
Přesunout se na začátek