Tvoříme podporující a růstové klima v učitelském týmu vaší školy

Vytvoření, nastavení a proměna vztahů i klimatu v každém kolektivu do požadované podoby je náročný a nelehký úkol. Vstupuje do něj opravdu mnoho faktorů a okolností, které jej ovlivňují a neustále mění. Přesto existují zákonitosti, pravidla a nezbytné složky, které mají zásadní a určující vliv. Když je poznáte a naučíte se je využívat ve svůj prospěch, tak nejenže můžete kdykoliv požadované klima vytvořit, ale můžete provést účinné korekce chování a nastavení týmu tak, abyste dosáhli zamýšlené cílové podoby. Naučte se pod našim vedením klimata poznávat, měnit a tvořit tak, aby přinášela úspěch a uspokojení všem členům týmu, a tím dlouhodobě ovlivňovala efektivitu, ale i renomé celé školy.

Co produkt dělá a v čem se odlišuje

 • Pomáhá aktivně tvořit pozitivní, podporující a růstové klima ve vaší škole nebo kolektivu. Jde o široký a komplexní program. Skládá se ze tří vrstev. Lze jej modifikovat na konkrétní situaci, podmínky, aktuální potřeby vaší firmy.
 • Zaměření na skutečné prvotní příčiny. Nezbytnou podmínkou úspěchu je správné zacílení našeho snažení a působení tam, kde to má smysl a přinese skutečně požadované výsledky. Velmi často je to na úrovni lidského faktoru. Proto pracujeme s osobností lídra, s jeho vnitřním nastavením, jeho silnými i slabými stránkami – jeho talenty a potenciálem. Autenticita je základ. Kultura v týmu je, mimo jiné, i odrazem hodnot a osobitosti lídra. Proto sebepoznání a osobní vliv je třeba mít zmapované a správně s ním pracovat.
 • Cílíme na klíčové faktory. Popisujeme základní a tím i zásadní principy a zákonitosti. Současně seminář ukazuje, jak tyto zákonitosti mapovat a následně využívat ve svůj prospěch a v zájmu vytýčeného cíle – optimálního klimatu v kolektivu.
 • Zaměřuje se opravdu na podstatné. Ukážeme dva imperativy, bez kterých nedosáhnete potřebného klimatu, a tudíž ani uspokojivého výsledku. Oba imperativy nejen rozebereme na jednotlivé složky, ale hlavně ukážeme, jak jich dosáhnout a nastavit je ve vašem týmu.
 • Dává konkrétní nástroje, pravidla a metody, bez kterých se neobejdete. Ukážeme, jak je nastavit, využívat. Na konkrétních příkladech z praxe ukážeme nejčastější chyby, ale také dáme příklady dobré praxe.
 • Přináší originalitu. Naše nabídka není kompilací cizích nápadů a řešení. Máme vlastní know-how. Vycházíme tedy z vlastní praxe, ale také z osobních zkušeností našich klientů. Ovšem také spolupracujeme s dalšími odborníky a experty z příbuzných oblastí a jejich znalostí a výzkumů využíváme k neustále inovaci a vylepšení.
 • Indikátory optimálního stavu. Součástí semináře jsou i nástroje, které usnadňují nebo mapují celý proces. Mezi ně patří indikátory, které signalizují optimální, tedy cílový stav, ale také nástroje signalizující problémy nebo nesprávné formy realizace či dosaženého stavu.

Co obsahuje/ ukázka

 • Nastavení optimálního klimatu v kolektivu – podmínky, složky a jejich provázanost, správnost a posloupnost tvorby a udržitelnost.
 • Soubor nejčastějších prvotních příčin, které „startují“ nevhodné vzorce chování a způsobují problémy a omezení.
 • Tři vrstvy postupné tvorby a udržitelnosti zamýšleného optimálního stavu.
 • Dva imperativy, bez kterých se neobejdete. Návody, jak se tvoří, jak je dosáhnout a jak o ně pečovat a využívat při tvorbě cíleného klimatu.
 • Soubor pravidel využitelných pro tvorbu optimálního klimatu a podporujících vztahů v kolektivu.
 • Konkrétní mechanismus, jak tvořit, podporovat a rozvíjet nejen vzájemnou důvěru v týmu, ale i jak budovat profesní i osobní sebedůvěru jejich členů.
 • Ukázky, kazuistiky a příklady z praxe úspěšných i nevhodných modelů a způsobů realizace.
 • Soubor návodů a řešení, ke kterým se můžete kdykoliv sami vracet a opakovaně je využívat.
 • Modelové situace, které zpravidla mohou nastat a návody vhodných způsobů řešení.
 • Přizpůsobení vašemu oboru, specifikům vaší organizace či situace.

 

 

Tvoříme podporující a růstové klima v učitelském týmu vaší školy
Přesunout se na začátek